منشور اخلاقی

 

ارزشهای محوری گروه تجاری پاریاب نوین پارسه :

  تعهد و مسئولیت پذیری شرکتی و اجتماعی

تعالی در کیفیت و عملکرد

وفاداری به حفظ ارزش ها

آموزش و توسعه پیوسته

صداقت در گفتار و عمل

التزام عملی به مقررات و قوانین